VERENIGD VOOR RECHTSBESCHERMING

De Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen is opgericht door een aantal rechtshulpkantoren met een specialisatie in de wet WOZ. Samen zetten wij ons in voor de rechtsbescherming van particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen die ondersteuning wensen bij hun bezwaar of beroep tegen de gemeente.

Deze WOZ-advieskantoren hebben zich verenigd om één aanspreekpunt te creëren als gesprekspartner voor de markt, pers, gemeentes en rijksoverheid.

OVER VRLB

De WOZ-waarde is een van de meest veelvoorkomende overheidsbesluiten waarmee burgers te maken krijgen. De WOZ-waarde is de grondslag voor ca. € 11 miljard per jaar aan belastingen. Daarom vinden wij het als leden van de VRLB dat rechtsbescherming op het gebied van WOZ en lokale belastingen gegarandeerd moet zijn. Door onze dienstverlening zetten wij ons in om deze te bieden aan burgers.

Ook zijn wij verenigd om ervoor te zorgen dat alle burgers er zeker van kunnen zijn dat hun belangen door hun WOZ-advieskantoor op een goede manier worden behartigd. De leden van de VRLB staan voor elkaars dienstverlening en bieden zekerheid aan burgers dat zij met een betrouwbare partij in zee gaan. De VRLB waarborgt dit onder meer door gedragsregels te hanteren, waaraan alle leden zich houden.
Klik hier om onze gedragsregels te lezen.

De volgende rechtshulpkantoren zijn aangesloten bij de VRLB:

LEDEN

Bekijk hieronder de foto met alle leden van onze vereniging:

https://www.vrlb.nl/wp-content/uploads/2022/02/Leden-VRLB.jpg

PERS & MEDIA

Uiteraard staan wij de pers graag te woord voor meer informatie over de gang van zaken rondom de wet WOZ en de manier waarop onze leden rechtsbescherming bieden.

U kunt hiervoor contact opnemen met woordvoerder Dennis van der Locht van de VRLB via info@vrlb.nl. Vermeld in het onderwerp dat u graag namens de pers vragen wilt stellen en we zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Graag verwijzen we ook naar onze documenten:

HET BESTUUR

Het bestuur van de VRLB wordt gevormd door: voorzitter Paul van Rosmalen, secretaris Jos Oosters en penningmeester Adam Bakker.

https://www.vrlb.nl/wp-content/uploads/2022/02/Bestuur-VRLB.jpg

ONZE VISIE OP RECHTSBESCHERMING INZAKE WOZ

Rechtsbescherming staat al geruime tijd in de schijnwerpers en is, mede als gevolg van de toeslagenaffaire, een politiek en maatschappelijk uiterst gevoelig thema. In de toeslagenaffaire werden grote groepen burgers fors benadeeld door de overheid, mede door gebrekkige rechtsbescherming. Hierdoor dringt de realisatie door dat ook op andere gebieden waarbij de burger tegenover de overheid staat, de praktische rechtsbescherming van groot belang is en gewaarborgd en verbeterd moet worden.

Juist bij de WOZ is rechtsbescherming van groot belang. De WOZ is immers een van de rechtsgebieden waarmee burgers het meest mee in aanraking komen; bijna iedereen ontvangt jaarlijks een WOZ- beschikking. De WOZ ligt daarom (letterlijk en figuurlijk) zeer dicht bij huis. Het belang van de WOZ-waarde is door de jaren heen ook steeds belangrijker geworden, aangezien de WOZ bij steeds meer belastingen en overige regelingen een rol zijn gaan spelen.
Als belastinggrondslag is de WOZ van belang bij de gemeentelijke belastingen (OZB), maar ook bij box 1, box 3, waterschapsbelasting, erfbelasting, verhuurdersheffing, afschrijving in de vennootschapsbelasting, enzovoort. Ook buiten het fiscale domein is de WOZ van belang, waarbij de afkoop van erfpacht in Amsterdam en de berekening van aardbevingsschade rond Groningen twee (actuele) voorbeelden zijn.

Onze leden zetten zich in om rechtsbescherming te bieden aan alle woningbezitters en pandeigenaren in Nederland wat betreft hun WOZ-waarde. Dit doen zij met name door het overnemen van de bezwaar- en beroepsprocedures. De wet WOZ en de continue ontwikkeling van jurisprudentie maken het voor veel burgers te complex om te bepalen wat in hun individuele situatie de juiste WOZ-waarde is. Daarnaast kan een burger kansloos komen te staan tegen een gemeente met meer kennis en ervaring met zowel de wet WOZ als de wettelijke procedures.

De leden van de VRLB opereren ter ondersteuning van alle burgers, met name degenen die het bezwaar maken te complex vinden en een strijd met de gemeente niet zien zitten of aandurven. Zo garanderen wij rechtsbescherming binnen de WOZ.

Lees onze volledige visie in onze position paper, klik hier.

CONTACT & PERS

Wilt u meer weten over de VRLB en haar leden. Of wilt u in contact komen met de VRLB, dan is dat uiteraard mogelijk.

U kunt hiervoor bijgevoegd contactformulier invullen of een mail sturen naar info@vrlb.nl.

    https://www.vrlb.nl/wp-content/uploads/2022/02/VRLB-logo-1.svg
    info@vrlb.nl

    Alle rechten voorbehouden. Copyright © VRLB